Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Dzień dobry, jestem studentką na 3 roku studiów kierunek Zarządzanie , pisze prace dyplomowa, której celem jest identyfikacja polskich przedsiębiorstw w działalność innowacyjna i inwestycyjną w nowe technologie zapraszam do wypełnienia i odesłania ankiety na temat:

Strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw i wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu

* 1. Które z czynników otoczenia dalszego przedsiębiorstwa wpływają na rozwój w branży w Polsce :
(max 2 najważniejsze)
społeczno–kulturowe (np. zmiana potrzeb konsumentów, nawyki konsumpcyjne, świadomość ekologii, tradycja, system wartości, środowisko pracy, stowarzyszenia itp.) ekonomiczne (np. wahania kursów walut, wzrost/ spadek gospodarczy, dostępność kredytów bankowych, polityka podatkowa, wydajność siły roboczej itp.)
polityczno-administracyjne/prawne (ustrój polityczny, formy organizacyjne i sposoby sprawowania władzy, nowe przepisy regulujące funkcjonowanie branży, przepisy ochrony środowiska, akty prywatyzacji itp.) technologiczne (np. innowacyjne technologie itp.)
demograficzne (np. liczba ludności, jej struktura wiekowa/zawodowa/dochodowa itp.) przyrodnicze (np. zasoby surowcowe świata/kraju/regionu, ograniczanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej w celu ochrony środowiska itp.)
* 2. Do mocnych stron firmy należą :
( odpowiedz wielokrotna)
pozytywny wizerunek w kraju i za granicą doświadczenie w danej branży
szeroki profil oferowanych produktów i usług nowoczesne technologie
dominujący udział w rynku krajowym dobra lokalizacja oraz dostępność produktów
przewaga kosztowa dobre strategie funkcjonalne
zdolność do innowacji w produktach przewaga konkurencyjna
* 3. Proszę wskazać słabe strony firmy :
( wybór wielokrotny)
zbyt mała zdolność produkcyjna wśród przedsiębiorstwa brak jasno określonej strategii
błędy we wdrażaniu strategii słaba pozycja konkurencyjna
brak środków niska rentowność
niemożność rozwiązania wewnętrznych problemów organizacyjnych reakcja na zmiany potrzeb klientów
podatność na naciski konkurencji nienadążanie za postępem technologicznym
zbyt wysoki koszt jednostkowy za mały potencjał wytwórczy
słaby image firmy brak przewagi konkurencyjnej
słaby poziom marketingu
* 4. Które z poniższych stanowią największe zagrożenia dla firmy w danej branży ?
(wielokrotny wybór)
możliwość pojawienia się nowych konkurentów wolniejszy wzrost rynku
wzrost siły przetargowej nabywców wzrost siły przetargowej dostawców
zmiana potrzeb i gustów nabywców rosnące wymagania konsumentów
sezonowość sprzedaży drogie technologie wykorzystywane w branży
obecny kryzys ogólnoświatowy wahania kursu walut
niekorzystne zmiany demograficzne
* 5. Co stanowi główne utrudnienie/ bariery wewnętrzne w rozwoju Państwa firmy ?
( wybór wielokrotny )
nieznajomość rynku niska płynność finansowa
brak doświadczenia w kierowaniu firmą kwalifikacje pracowników
kwalifikacje kadry kierowniczej brak nowych technologii
przestarzałe maszyny i urządzenia brak możliwości rozbudowy powierzchni produkcyjnej/usługowej
niedostateczne wyposażenie niedostateczna promocja i reklama lub ich brak
niewłaściwa organizacja i zarządzanie
* 6. Co stanowi główne utrudnienie/ bariery zewnętrzne w rozwoju Państwa firmy ?
(wybór wielokrotny)
nie występują silna konkurencja krajowa
konkurencyjny import zmienność przepisów
niejasność przepisów wysokie podatki
dostępność kredytu niekorzystne warunki kredytowe
biurokratyzm w urzędach rosnące koszty działalności
sezonowość sprzedaży niestabilność systemu wspierania rozwoju przedsiębiorstw
niechęć pracowników do pracy w branży niedostateczny popyt
trudności ze sprzedażą trudności z dostępem do surowców i materiałów
bariery związane ze stanem infrastruktury technicznej, energetycznej, telekomunikacyjnej i transportu (dostępność, jakość, cena)
* 7. Jaka jest według Państwa konkurencja na rynku w branży ?
bardzo duża duża
średnia mała
znikoma
* 8. Jak Państwo oceniacie potencjał marketingowy swojej firmy na tle konkurentów?
silny przeciętny
słaby zadowalający
* 9. Jak Państwo oceniacie potencjał nowy technologii swojej firmy na tle konkurentów?
silny przeciętny
słaby zadowalający
* 10. Czym wyróżnia się firma na tle czołowych konkurentów w obszarze produkt/usługa ?
(max 3 najważniejsze)
cena marka
wysoka jakość oryginalność
nowoczesność niezawodność
dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta nie wyróżnia się
* 11. Czym wyróżnia się firma na tle czołowych konkurentów w obszarze sprzedaży ?
rozbudowane sieci dystrybucji wysoki poziom usług
serwis szybka realizacja zamówień
nie wyróżnia się
* 12. Czym wyróżnia się firma na tle czołowych konkurentów w obszarze marketingu ?
(wybór wielokrotny)
reklama w Internecie reklama w mediach społecznościowych
reklam w prasie reklama w telewizji
reklama pocztowa reklama zewnętrzna
reklama filmowa reklama upominkowa
reklama fonograficzna nie wyróżnia się
* 13. Czym wyróżnia się firma na tle czołowych konkurentów obszarze technologii ?
( wybór wielokrotny)
jakość i nowoczesność systemów informatycznych innowacyjność produktowa
systemy informowania kierownictwa systemy wspomagania decyzji
systemy zarządzania nie wyróżnia się
* 14. Pozycja konkurencyjna Państwa firmy uważana jest za:
dominująca silna
słaba dobra
marginalna
15. Strategia (koncepcja rozwoju) Państwa firmy ma postać:
ogólnej wizji rozwoju, w „głowie szefa” koncepcji rozwoju w formie ustnych ustaleń, znanej kierownictwu oraz pracownikom firmy
strategii formalnej w postaci dokumentu, znanej kierownictwu firmy strategii formalnej w postaci dokumentu, znanej każdemu pracownikowi firmy
* 16. Jak często uaktualniana i ewentualnie modyfikowana jest koncepcja rozwoju:
minimum raz na pół roku raz na rok
raz na 2-3 lata raz na kilka lat
jest to proces ciągły (na bieżąco)
17. Wizja Państwa firmy jest następująca :
18. Misja Państwa firmy jest następująca :
19. Jakie jest trwałe dążenie kierownictwa i pracowników w zakresie potencjalnej działalności, co identyfikuje firmę , co robi dokąd zmierza?
* 20. Do najważniejszych celów strategicznych (długookresowych) firmy należą :
( wybór wielokrotny)
wzrost produkcji wzrost sprzedaży
obniżenie kosztów działalności /głównie produkcji/ wzrost konkurencyjności
wzrost wartości firmy wzrost zysków
równowaga finansowa (zadowalające zyski) wzrost udziału w rynku
wzrost zatrudnienia zmniejszenie zatrudnienia
realizacja nowych inwestycji rozszerzenie asortymentu produkcji
powiększenie skali działania zmniejszenie/reorganizacja działalność
stworzenie wyróżniającej się marki doskonalenie jakości i usług
dostosowanie produktów do wymagań rynku zmiana profilu produkcji/świadczonych usług
wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek ekspansja/wejście na nowe rynki
poprawa warunków pracy udoskonalenie systemu motywacyjnego
zdobycie lojalności klientów poprawa obsługi klientów
sprzedaż części firmy nowy rodzaj działalności
konsolidacja
* 21. Jakie działania zamierza podjąć Państwa firma, zmierzające do dalszego rozwoju prowadzonej działalności ?
(max 3 najważniejsze)
zakup nowoczesnych maszyn/urządzeń komputeryzacja
rozbudowa powierzchni produkcyjnej/usługowej wprowadzenie nowoczesnych technologii
zmiany w organizacji i zarządzaniu zmiany systemu wynagradzania
szkolenia pracowników nie zamierzam prowadzić takich działań
* 22. Jakie rynki są strategicznymi dla firmy ?
rynek lokalny (obejmujący miasto i okolice)
rynek regionalny
rynek krajowy
* 23. Do systemów wsparcia zarządzania firmy należą :
( wybór wielokrotny)
SET – Systemy Ewidencyjno-Transakcyjne SID – Systemy Informacyjno-Decyzyjne
SWD – Systemy Wsparcia Decyzji ZSI – Zintegrowane Systemy Informatyczne
SIK – Systemy Informowania Kierownictwa SE – Systemy Eksperckie
SSI – Systemy Sztucznej Inteligencji Firma nie korzysta z systemów tego typu
* 24. Do systemów informacyjny przedsiębiorstwa należą :
( Wybór wielokrotny)
SCM - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ( Supply Chain Management) APS Planowanie w Systemie Sieciowym ( Advanced Planning and Scheduling Systems )
ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa ( Enterprise Resource Planning) CRM –Zarządzanie Relacjami z Klientami ( Customer Relationship Management )
MRP II – Planowanie Zasobów Produkcyjnych ( Manufacturing Resource Planning ) DEM – Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa ( Dynamic Enterprise Modeling)
MRP- Planowanie Potrzeb Materiałowych ( Material Requirements Planning ) IC – Kontrola Zapasów Materiałowych ( Inventory Control)
* 25. Jaki formy e-marketingu są wykorzystywane w firmie ?
( wybór wielokrotny)
linki sponsorowane ( AdWords) reklama PPC ("pay per click")
reklama banerowa, e-mail marketing
affiliate marketing (marketing partnerski) RTB ( Real Time Bidding)
marketing automation optymalizacja stron
blog marketing
* 26. Za pomocą których portali internetowych firma zamieszcza reklamy ( informacje o produktach)?
Onet.pl Wp.pl
Interia.pl Gazeta.pl
Hoga.pl Ahoj.pl
Firma nie zamieszcza reklamy na tych portalach
* 27. Marketing pomaga firmie:
(max 3 najważniejsze)
wprowadzić nowe wyroby lub usługi wejść na nowe rynki
zróżnicować wyroby lub usługi ożywić produkty (usługi) lub rynki
zrezygnować z pewnych wyrobów lub usług zareagować na spadek sprzedaży lub zysku
zareagować na agresywną konkurencję ocenić ryzyko finansowe lub prawne nowych możliwości
motywować pracowników umocnić renomę firmy i jej obecność w świadomości klientów
* 28. Witryna internetowa firmy jest stworzona w celu :
(max 3 najważniejsze)
pozyskania nowych klientów podniesienia prestiżu firmy
zapewnienie profesjonalnej obsługi stałym klientom udostępnienia wszelkiego rodzaju informacji partnerom handlowym
sprzedaży towarów i usług przez Internet promocji swoich produktów
kształtowaniu wizerunku firmy handlowym i wizerunkowym
firma nie posiada własnej witryny
* 29. Głównym celem handlu elektronicznego firmy są :
( max 3 najważniejsze)
pozyskanie nowych rynku zbytu reklamowanie i oferowanie klientom nowych produktów i usług
wprowadzenie usługi dotyczących klientów i zdobywanie nowych oraz budowanie lojalności klientów wzrost jakości kapitału ludzkiego
szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach handlowych osiągnięcie przez podmiot gospodarczy przewagi konkurencyjnej i przywództwa
* 30. Dynamiczny rozwój Państwa przedsiębiorstwa jest możliwy dzięki wsparciu lub wykorzystaniu :

(wybór wielokrotny)
dostępu do informacji i szybkości podejmowania decyzji działania szkoleniowe
doświadczenia pracowników wprowadzeniu innowacji
wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych cięcie kosztów
efektywnej strategii innowacyjnej działalności
działania marketingowe polityki cenowej
zarządzaniu wiedzą
* 31. Rodzaje wiedzy należące do zasobów firmy to:
( wybór wielokrotny)
patenty, posiadane i opracowane technologie prace badawcze i rozwojowe w toku
sekrety handlowe wiedza na temat sfery publicznej
know-how, którym dysponują pracownicy firmy, dostawcy dystrybutorzy i inni partnerzy. kultura przetwarzania informacji, reagowania na nowości, debaty, formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi
* 32. Do potencjału firmy można zaliczyć :
ilość i jakość zasobów pracy sprawność systemów informacyjnych
wewnętrzne systemy motywacyjne zdolności i umiejętności, potrzeby, postawy, przekonania dominujące wśród pracowników, zwłaszcza potencjału kierownictwa
33. 1. Rok założenia przedsiębiorstwa ? :
34. Liczba zatrudnionych:
od 1 do 9 osób od 10 do 19 osób od 20 do 29 osób od 30 do 39 osób od 40 do 49 osób od 50 do 249 osób powyżej 249
35. Forma prawna przedsiębiorstwa:
os. fizyczna prowadząca dział. gospodarczą spółka z o.o. spółka cywilna spółka jawna
36. Zakres działania przedsiębiorstwa:
rynek lokalny (obejmujący miasto i okolice)
rynek regionalny
rynek krajowy
37. Sytuacja ekonomiczna Państwa firmy jest:
bardzo dobra
dobra
umiarkowanie korzystna
zła
bardzo zła
ani zła ani dobra
38. Proszę podać :
Firma
Stanowisko
Adres e-mail


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .